ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WUTW

 Zarząd Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 16-tej w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii  w Grzymysławicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  5. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019

a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwał.

      6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019r.

a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały.

      7. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej WUTW, prezentacja kandydatów przez Komisję Wyborczą:

a) wybór Prezesa,

b) wybór członków Zarządu,

c) wybór Komisji Rewizyjnej.

      8. Podjęcie uchwał w sprawie

a) przyjęcia regulaminu Zarządu WUTW,

b) nowego regulaminu Walnego Zebrania Członków.

      9. Sprawy bieżące.

10. Dyskusja

11. Zakończenie obrad.

Uwaga – Wyjazd autobusów do Grzymysławic o godz. 15.00 z Centrum przesiadkowego przy ul. Witkowskiej.

Uchwałą nr 3 z dnia 12.05.2020 r. Zarząd WUTW powołał komisję wyborczą na Walne Zebranie Członków, w składzie: Grażyna Cnotliwa, Barbara Kostecka, Lidia Wiśniewska.

Na podstawie § 6 p.1 i p.2 Regulaminu Walnych Zebrań Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz WUTW.

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko zgłaszającego kandydata,
  2. Imię i nazwisko osoby kandydującej oraz wskazanie konkretnej funkcji, o którą ubiega się kandydujący (a więc: prezes, członek zarządu, członek komisji rewizyjnej),
  3. Zgodę osoby kandydującej.

Zgłoszenia kandydatów do władz WUTW można składać w biurze WUTW (w godzinach urzędowania), nie później niż do 23 września. Lista osób kandydujących zostanie opublikowana w serwisie internetowym Uniwersytetu do dnia 25 września.

Informacje dotyczące sprawozdań: finansowego i merytorycznego za rok akademicki 2019/2020 są dostępne do wglądu w biurze WUTW.

Prosimy o zapoznanie się z projektami regulaminów:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków WUTW – projekt;

Regulamin Zarządu – projekt

Regulamin samorządu słuchaczy WUTW

%d blogerów lubi to: