PILNY KOMUNIKAT

Zarząd WUTW przypomina studentom o zabranie na Walne Zebranie Członków w dniu 30.09.2021 r. indeksów, za pomocą których przeprowadzone zostanie głosowanie uchwał.

wice prezes WUTW

Maria Taciak

W zakładce Plan zajęć WUTW został umieszczony Tygodniowy plan zajęć sekcji oraz Plan zajęć na I semestr miesiąc październik

Administrator serwisu

Członkowie Stowarzyszenia WUTW

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. o godzinie 16-tej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 21

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór sekretarza Walnego Zebrania.

4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2020 r.

6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdań oraz wniosku  w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium:

a) dyskusja

b) podjęcie uchwał.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia członkami honorowymi  Stowarzyszenia  Marii Nowaczyk i Czesławy Maruszczak.                                                                                           

9.  Sprawy bieżące.

10. Dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

                                                                                       Zarząd Stowarzyszenia WUTW            

Uwaga! Sprawozdania do wglądu w biurze WUTW, w godzinach urzędowania.

Komunikat Zarządu WUTW

Zapisy i wpłaty do sekcji rehabilitacyjno – rekreacyjnych, odbędą się 21.09, 22.09, 23.09.2021 r. od godz. 15.00 – 17.00 w budynku WSCKZiU.

Danuta Torzewska

Prezes WUTW